[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KERVN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WarningToCompanyAbstract|
Şirketin Uyarılması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak;

  

-    Şirketin 17/04/2019, 11/11/2019, 25/11/2019 ve 11/12/2019 tarihli özel durum açıklamalarını gecikmeli olarak yapmış olması nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve bu uyarının, Kotasyon Yönergesinin "Kotta Kalma Şartları" başlıklı 32/1-a maddesinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında 1. uyarı olarak değerlendirilmesine,

  

-   Şirketten istenen bilgi ve belgelerin Borsaya eksiksiz olarak verilmemiş olması nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin "Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi" şeklindeki 23/1-b maddesi kapsamında uyarılmasına,

  

-     Şirketin 30/04/2020 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31/12/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin olarak bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş verdiği de dikkate alınarak, Şirketin finansal, kamu ve personel borçlarını vadesinde ödeyememesi sebebiyle alacaklıların hukuki takiplere başlamış olması, Şirketin hasılatında ve aktifinde önemli paya sahip olan varlıklarının icra takibine konu olması veya devrinin söz konusu olması, alacaklarının vadesinde tahsil edilememesi ve borçlarının vadesinde ödenememesi nedenleriyle,  Şirketin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması" şeklindeki 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına

  

karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.