[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/04/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Peoplise)
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Peoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformudur.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
294.552 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11/05/2020
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
255.377 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
6,4590 ABD Doları
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
1.649.500 ABD Doları
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
86,70
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
86,70
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
86,70
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,49
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,77
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Logo'nun mevcut İnsan Kaynakları ürünlerini tamamlayacağı ve İK ürün portföyüne yönelik yapılan yatırımları, özellikle bulut tabanlı çözümlere geçiş sürecinde yaratacağı sinerjiyle, devralıp ileriye taşıyacağı öngörülmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Revo Capital, 500 Startups, Çağatay Güney, Doruk Molo, Güçlü Özenci, Mehmet Ali Özenci
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/04/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Çarpan ve İndirgenmiş Nakit Analizi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunluluk bulunmamaktadır.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Peoplise) sermayesinin % 86,70'ini temsil eden 255.377 adet şirket payını hisse başına ortalama 6,46 ABD doları bedelle (toplam: 1.649.500 ABD doları) devralınması konusunda pay devir sözleşmesi ("Sözleşme") 20 Nisan 2020'de imzalanmıştı. Pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca pay devir bedeline ilave olarak 2021 yılı içinde Şirket tarafından performansa dayalı olmak koşuluyla olası performans bedeli ödemesi yapılabilecektir.  

 

Peoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan Kaynakları yönetimi platformudur. Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlanan çözüm, başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürmektedir. Mevcut müşterileri finansal hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13 çalışanı olan Peoplise 2013 yılında kurulmuş olup halihazırda 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal müşteriye sahiptir.

 

Logo'nun KOBİ'lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle KOBİ'lerden daha büyük bütçeli büyük kurumsallara geçmeyi ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedeflemektedir. Peoplise ürünlerinin değerlendirilmesi sonucunda Logo'daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olduğu, Covid-19 sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olduğu ve Peoplise'dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurtdışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişi sağlayacak, büyük kurumsallara ve sonra da küresel pazarlara geçişi destekleyecek özellikte olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Peoplise kurucu ortakları ve pay sahipleri Çağatay Güney ve Doruk Molo ile "Sermayeye İştirak ve Sahipleri Sözleşmesi" ve "Yönetici İş Sözleşmesi" imzalanmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.