Özet Bilgi
2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
09.04.2020
Genel Kurul Tarihi
08.05.2020
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.05.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi gereğince 01.04.2020 tarih ve 20/2020 sayılı yönetim kurulu kararı ile istifaen boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Bahar Deniz Egemen'in yönetim kurulu üyeliğinin yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması
15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEN.KUR._OLAĞAN_2019_Davetmetni.pdf - İlan Metni
EK: 2
GEN.KUR._OLAĞAN_2019Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2019_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.05.2020 tarihinde saat 15.00'da şirketimiz merkez ofisinde yapılmış olup toplantıya ilişkin Hazirun cetveli ve toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Desa.Genelkurul.Tutanağı2019.pdf - Tutanak
EK: 2
Desa.Hazirun2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.