[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SISE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
TR-5 hattının soğuk tamirinin öne çekilmesi
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin Mimari Cam üretiminde kısmi azalma
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerindeki azalma
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Haziran 2020
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık Üretime Etkisi % 6 oranında azalacağı öngörülmektedir.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık Satışlara Etkisi % 6 oranında azaltacağı öngörülmektedir.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Türkiye'deki 5. düzcam hattının üretiminin durdurulmasına karşın ilgili fabrikada yer alan kesikli hatların çalışmaya devam edecek olması, Türkiye'deki 6. düzcam hattının soğuk tamirinin devam ediyor olması, ihtiyaç halinde Türkiye'deki 5. düzcam hattının da soğuk tamirine başlanacak olması ve uzmanlaşmış işgücünün uzun vadeli katkılarının olacağı gözönünde bulundurulduğunda sürecin iş akdi feshi yapılmadan tamamlanması için azami gayret sarfedilecek, mevcut ve muhtemel teşvik ve imkanlardan faydalanılacaktır.
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Corona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Corona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmelerin olması, TR-5 hattının soğuk tamirinin tamamlanması, mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerinde iyileşme olması.
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
2021 yılı 2. altı ayı içerisinde
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerimizin taleplerindeki azalmaya bağlı olarak Türkiye'deki üretim hatlarımızdan 2021 yılı Mart ayında soğuk tamirine başlanması planlanan 5. düzcam fırınının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde durdurulmasına, başlatılmış olan fırın soğuk tamiri malzeme tedarik sürecine devam edilmesine, fabrikadaki teknik, mali ve idari çalışanların iş devamlılığının mevzuata uyumlu olacak şekilde sağlanmasına karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.