[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2017/598 sayı ile Şirketimiz tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.' ne dava açılmıştır. Davalı banka nezdinde bulunan Şirketimize ait banka hesabında bulunan paranın, hesap kat edilmeden ve muaccel olmayan borca karşılık el konulması sebebi ile uğranılan zararın tazmini istemidir. Dava süreci devam etmektedir.

Dava konusu olan olayın özeti ise;

17.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlamış olduğumuz özel durum açıklamasında konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmişti. Özet olarak, Şirketimiz ve davalı banka arasında Genel Kredi Sözleşmesi akdedilmiş, akdedilen sözleşme uyarınca 15.619,23 EURO ve 627.669,47 EURO olmak üzere toplam 643.288,59 EURO kredi borcu altına girmiştir.

Gerek sektörel bazda yaşanan gelişmeler gerekse şirket içi yaşanan olumsuzluklar sebebi ile yapılandırma görüşmelerine başlanmıştır. Banka ile 29.08.2016 tarihinde yapılandırma gerçekleştirilmiş olup yapılandırma çerçevesinde 06.01.2017 tarihinde başlayan ve 08.07.2019 tarihine kadar devam eden taksitler halinde ödeme planı oluşturulmuştur.

Şirketimiz tarafından banka ile akdedilen sözleşme uyarınca 06.01.2017 tarihli taksit tutarı 15.896,40 EURO ve 125.000 EURO taksit ödemelerinin Banka tarafından tahsili için 22.12.2016 tarihinde talimat verilmiştir. Ancak davalı Banka tarafından bu talimatlar uygulanmamıştır. Şirketimiz tarafından tüm ödemenin alınması ile ilgili verilen herhangi bir talimat bulunmamasına rağmen, Banka tarafından ödeme planına uyulmaksızın vadesi gelmemiş olan taksitlerin tümünün tahsilatı yapılmıştır. Ayrıca her bir taksit tutarı için şirketimiz hesabından vergi ve sair masrafların tahsili de gerçekleştirilmiştir.

Davalı bankanın açıklanan işlemi, Şirketimiz nakit akışını bozmuş, çok sayıda iş ve işlemin sekteye uğramasına sebep olmuştu.

Davalı bankanın haksız tahsilatı ve mevduat ilişkisine aykırı davranması sebebi ile doğan doğmaya devam eden zararların önüne geçilebilmesi için muaccel olmayan paranın iadesi için ihtarname çekilmiş ve sonuç alınamamıştı ve işbu davanın ikamesi zorunluluk haline almıştı. 

Dava sürecinde dilekçeler aşaması bitmiş olup ön inceleme için duruşma beklenmekteydi.

Ön inceleme duruşması yapılmıştır. Uğramış olduğumuz zararın somutlaştırılması adına tarafımıza feshedilen sözleşmenin sunulması için süre verilmiştir. Eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi hususunda ara karar oluşturulacaktı.

Ara karar sonucunda Banka'nın yapılandırma sözleşmesine aykırı davranıp davranmadığı ve zararın ortaya çıkıp çıkmadığının tespiti için dosya bilirkişiye gönderilmişti.

Bilirkişi Raporu dosyaya sunulmuştur. Raporda Mahkemenin incelenmesini istediği hususların incelenmemiş olması nedeniyle rapora itiraz edilmiştir. Bilirkişi raporunda yapılan işlemin hukuka aykırı olup olmadığına değinilmeksizin bankaların bu yönde uygulamalarının mevcut olduğuna değinilmiş ve sadece faiz yönünden fazla tahsil edilen bedele ilişkin hesaplama yapılmıştır.

Dava dilekçemizdeki taleplerin açıklanması için tarafımıza süre verilmiş ve bu ara karar yerine getirildikten sonra dosyanın tarafımızın itirazları doğrultusunda rapor düzenlenmesi için yeni oluşturulan heyete tevdiine karar verilmiştir. Taleplerimizin netleştirilmesi konusunda mahkemeden ek süre talep edilmiştir.

26.11.2019 tarihinde görülen dava neticesinde taleplerimizin netleştirilmesi konusunda mahkeme ek süre talebimizi kabul etmiş ve eksiklerin tamamlanması sonrasında dosyanın bilirkişiye tevdini istemişti.

Bilirkişi ücreti ödenmiş olup dosyanın bilirkişiye tevdi edilmesi beklenmekteydi. 

Dava sürecinde 21 nisan 2020 tarihinde görülmesi gereken duruşma Covid19 tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Dava süreci devam etmektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.