Özet Bilgi
Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
22.04.2020
Genel Kurul Tarihi
21.05.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu kararı ile güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2019 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması,
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 21 Mayıs 2020 günü saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2019 PRKME OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
2019 PRKME HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.