Özet Bilgi
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 03.07.2020 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul tarihinin düzeltilmesi hk.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
05.06.2020
Genel Kurul Tarihi
03.07.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Yönetim kurulu üye ve görev sürelerinin şirket ana sözleşmesi gereği 2 (iki) yıllığına belirlenmesi
6 - 2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Şirketimizin 06.03.2020 tarih ve 2019/35 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme haklarından vazgeçilen akaryakıt istasyonu sebebi ile oluşan 10,0845 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 16.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Şirket merkez adresinin Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresinden Çengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBUL adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
10 - a-Şirketimizin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) olan sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılarak 48.000.000,00(kırksekizmilyon) TL ‘ye çıkarılması ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde yapılması ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, c- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) 'den 48.000.000,00-TL(kırksekizmilyon) 'ye artırılması ve artırılacak 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) sermayeyi temsil eden payların Şirketten 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) alacağına mahsuben OYTUN PASTIRMA (TCKN: 55648043780)'ya tahsis edilmesi ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması,
11 - d-Artırılacak 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) sermayeyi temsilen çıkarılacak payların hamiline, borsada işlem gören tipte olması ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, e- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü (TSP Prosedürü) hükümleri uyarınca saptanarak satılması ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, f- Oytun PASTIRMA tarafından satın alınmayan payların iptal edilmesi ve çıkarılmış sermayenin ödenen tutarda tescil edilmesi ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, g- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların itibari değeri ile ihraç değeri arasındaki farkın, öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenmesi ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması,
12 - h- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulması ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, i- Sermaye artırımı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin Oytun PASTIRMA tarafından yürütülmesi ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması, j- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulması ve gerekli diğer işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması.
13 - 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
14 - 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CASA EMTİA 2019 OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2019 CASA FAALİYET-UBD RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
Ek Açıklamalar

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 03.07.2020 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.