Özet Bilgi
2019 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
08.06.2020
Genel Kurul Tarihi
09.07.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, okundu sayılması, sonuç kısmının okunması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2019 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, Ek-1'deki kar dağıtım tablosunun Genel Kurulun bilgisine sunulması ve kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
12 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Kararı uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ek-2'deki "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulması
18 - Şirket'in 16.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın tadili amacıyla Ek-3'teki "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Program Tadili"nin genel kurulun onayına sunulması
19 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekalet Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Ek 1 Kar Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Ek 2 Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Ek 3 Geri Alim Program Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2020 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.