Özet Bilgi
Şirketimizin Genel Kurul Sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
03.06.2020
Genel Kurul Tarihi
29.06.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Rıhtım Cad. No:51 Karaköy,Beyoğlu,İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2019 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - 2019 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Şirketimizin Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul sonuçlarını ekteki dokumanda bulabilirsiniz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak_Web.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Anasozlesme tadil Metni_Eski_Yeni Sekli.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Anasözleşmenin 3/2-D.2 hükmünün tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2019 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,

2. 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Dalınç ARIBURNU, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Shahrokh BADIE'nin (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere KPMG bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesine,

5. Şirket Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün tadil edilmesine

karar verilmiştir.


Ekte i) Toplantı Tutanağı, ii) Katılanlar Listesi ve iii) Anasözleşme Tadil Metni sunulmaktadır.


Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.