Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
29.05.2020
Genel Kurul Tarihi
24.06.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
DENİZLİ MERKEZ
Adres
North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
11 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2019 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 24.06.2020 günü saat 11:00'de yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Acıselsan 24062020 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun24062020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.