[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kullanılmayan Fabrika Kapalı alanı
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Niğde-Bor Yolu 8. Km. NİĞDE
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.06.2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üyemiz Yoktur.
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,53
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
Yok
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
Yok
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,7713
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiralayan ve Kiracı
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/07/2020
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
5 YIL
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli niteklikteki İşleme Girmiyor
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
----
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-----
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
----
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
----
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
----
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize ait 458 ada üzerinde bulunan eski penye fabrikası kapalı alanı  Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralanmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.