Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
03.06.2020
Genel Kurul Tarihi
30.06.2020
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79 Nişantaşı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve oylanması,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23üncü Hesap Devresi maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
13 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genel kurul çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2019 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur..

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.07.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 23.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.