Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
08.06.2020
Genel Kurul Tarihi
09.07.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, okundu sayılması, sonuç kısmının okunması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2019 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, Ek-1'deki kar dağıtım tablosunun Genel Kurulun bilgisine sunulması ve kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
12 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Kararı uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ek-2'deki "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulması
18 - Şirket'in 16.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın tadili amacıyla Ek-3'teki "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Program Tadili"nin genel kurulun onayına sunulması
19 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekalet Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Ek 1 Kar Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2019 EK-2 Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2019 EK-3 Geri Alim Program Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2020 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih ve 55663286 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turğut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 139.228.489.-TL'lik hissesine tekabül eden 139.228.489 adet B Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet C Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, 139.228.489.-TL'lik hisseye tekabül eden 139.228.489 adet B Grubu payın 139.222.813'ünün fiziki, 5.676'sının ise elektronik ortamda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Banu Türker Ateş'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Ek 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Ek 2 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Ek 3 Payların Geri Alım Program Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.