Özet Bilgi
01.01.2020-30.06.2020 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.06.2020
Karar Tarihi
20.09.2020
Genel Kurul Tarihi
16.10.2020
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.10.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması
4 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması
12 - Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
18 - 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi
19 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
20 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
EK1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
EK3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
EK4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
EK5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
EK6 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
EK7 DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
EK9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.Ekim 2020 Cuma günü saat 12.00'da Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:79 Valideçeşme Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.


Kamuoyunun Bilgisine Sunulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.