Özet Bilgi
GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
12.08.2020
Genel Kurul Tarihi
14.09.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.09.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması
5 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
16 - Dilek ve öneriler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
atsyh ilan metni yenix.pdf - İlan Metni
EK: 2
yeni atsyho bilgi.dk.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.10.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun listesi (4).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

1. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.