Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.11.2020
Genel Kurul Tarihi
18.12.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.12.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - SPK'nın 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı kurul kararı ile verilmiş olan 2016 tarihe kadar geçerli 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının süresinin dolmuş olmasından dolayı,İznin yenilenmesi,
4 - Yönetim Kurulunun kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince; faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesi,
5 - İştirakimiz Veriban'da sahip olduğumuz hisselerin 3. Kişilere satılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
6 - Satınalınması düşünülen şirketlerin görüşülmesi.
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
18 12 2020 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Güldoğan, Tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Divan Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı SPK kurul kararı ile 2016 yılına kadar geçerli olmak üzere verilen 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçiş süresinin 2024 yılına kadar uzatılması talebi ile 25.11.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş olup başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu 09.12.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-12598 sayılı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle, Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- 25.09.2020 tarihli Genel Kurulun 18. maddesinde alınan kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesine geçildi. 2016 yılından bu yana faaliyeti bulunmadığından kar getirmeyen ve çıkış stratejisi olmadığı için 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunda şartlı görüşe sebep olan TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'nin 17.12.2020 tarihli KPMG değerleme raporunda hisselerin tamamı için 2.344.000 TL değer belirlenmiştir. Faruk Birinci'nin Şirket Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu haziruna okunan teklif üzerine, Şirketin TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'de sahip olduğu %45 payın,2.500.000 TL şirket değeri üzerinden %45 hisseye karşılık gelen 1.125.000 TL bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satışı konusunda oylamaya geçildi. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'de sahip olunan %45 payın 1.125.000 TL bedelle en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek koşuluyla Faruk Birinci'ye satılmasına 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- Şirketimiz iştiraki Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz doğrudan ve dolaylı hisselerin şirketin diğer pay sahiplerine yahut 3. Kişilere satılması ya da Veriban A.Ş.'deki diğer pay sahiplerinin hisselerinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin görüşülmesine başlandı. Görüşme sonrası yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- Yenilikçi teknolojilere ve iş modellerine dayanan ve önümüzdeki yıllarda hızla gelişeceği öngörülen girişimlere yapılacak yatırımların görüşülmesine başlandı.

Dünyada son yıllarda hızla gelişen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ekim 2019 tarihli ‘'Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği'' ile ülkemiz mevzuatına da dahil olan Kitlesel Fonlama konusunda faaliyet göstermek üzere kurulu STARTUPMARKET KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ'ne emisyon primli sermaye artışı yoluyla iştirak edilerek 600.000,00 TL bedel karşılığında %12 pay alınmasına, müzakereler için Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İnternet üzerinden son kullanıcılara elekronik mikroişlemci kitleri, eğitim setleri ve komponentleri satışını yapan ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne emisyon primli sermaye artışı yoluyla iştirak edilerek 1.090.000,00 TL bedel karşılığında %5 pay alınmasına, müzakere için Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (18.12.2020 –11:31)

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantıtutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı şekilde eklenmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.