Özet Bilgi
Kâr Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.01.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 62/1-b maddesi uyarınca
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
Peşin
0,1231858
12,31858
0
0,1231858
12,31858
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
Peşin
0,1231858
12,31858
0
0,1231858
12,31858
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.02.2021
09.02.2021
08.02.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 13.03.2020 tarihinde aldığı karar ile Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin geçmiş yıl kârlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, sermaye (243.534.517,96) üzerinden brüt %12,32 oranında, 30.000.000 TL Kâr payı dağıtılması yönündeki önerisini takiben yürürlüğe giren 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin ("TTK Geçici Madde 13") amir hükmüne istinaden,

Şirketimizin 30.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulumuzun önerisi reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmişti.

Daha sonra Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 16 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, Geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 30.000.000 TL kar dağıtımı önerisinin görüşülmesini teminen 8 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması kararlaştırılan ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin uygulama süresinin 31.12.2020 yılı sonuna kadar uzatılması sebebiyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurulunun, anılan yasal düzenlemenin uygulama süresinin sona ermesinden dolayı, 07.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yeniden toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca onaylanması durumunda, tamamı geçmiş yıl karlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı dağıtılmasına ve bu suretle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net) kâr payının,

- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net 0,12319 TL) kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 05.02.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu hususun yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dağıtıma konu karın, 31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanacak olması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 62/1-b maddesi uyarınca kar dağıtımında gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacaktır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu TR.pdf
EK: 2
Kar Payı Dağıtım Tablosu İng.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
243.534.517,96
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
89.843.573,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.052.531.000
-141.340.670,61
4. Vergiler ( - )
508.762.000
0
5. Net Dönem Kârı
543.769.000
-141.340.670,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
553.420.449,07
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
543.769.000
-694.761.119,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.687.797
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
548.456.797
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
543.769.000
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
30.000.000
30.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
24.000.000
0
0
0,1231858
12,32
B Grubu
6.000.000
0
0
0,1231858
12,32
TOPLAM
30.000.000
0
0
0
0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.