Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
17.02.2021
Genel Kurul Tarihi
24.03.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze - KOCAELİ Gündem Maddeleri
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin "EK 1" de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
15 - Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, sermaye artırımından sağlanacak fon ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir. Bu önemli nitelikteki işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16 - Gündemin 15'inci maddesinde belirtilen Önemli Nitelikteki İşlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3"Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi Genel Kurulumuz' un onayına sunulması,
17 - 16'ıncı maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
18 - Dilek ve temenniler,
19 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
01_GK2020 Genel Kurul Cagri Gundem ve Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2
02_GK2020_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
03_GK2020_Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.