FİNANS

Özet Bilgi
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
19.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
BAŞİSKELE
Adres
Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 41090
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca 2020 mali yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması,
6 - 2020 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
9 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bağımsızlık beyanı 2021 - Arda Batu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bağımsızlık beyanı 2021 - M. Ali Güneysu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.