FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik A.Ş. payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik A.Ş. payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Öngörülen yapıda, bayiler ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında SPKn madde 47 hükmüne uygun bir teminat sözleşmesi yapılarak ilgili pay senetleri teminat olarak kabul edilecek, payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak ve teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilecektir. Bayinin temerrüte düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen paylar, ilgili düzenlemeler çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacak ve satıştan elde edilen tutar içerisinden alacağı karşılayacak miktar Arçelik Pazarlama A.Ş'ye iletilecektir. Dolayısıyla ilgili paylar süreçte hiçbir aşamada Arçelik A.Ş. ya da Arçelik Pazarlama A.Ş. mülkiyetine geçmeyecektir. Bu özelliği nedeniyle planlanan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği'nde ("Tebliğ") düzenlenen geri alım programlarından farklılaşmakta olup, Tebliğ'de yer alan bazı hükümlerin somut olaya özgü olarak uygulanmasına gerek olmadığı konusunda SPK'dan uygun görüş alınmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan programın ana unsurları aşağıda sunulmaktadır:

- İlgili işlemlere başlanabilmesi için, Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair program, Arçelik A.Ş Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir.

- Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Uygulamanın amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır. 

- Bu karar kapsamında konu Arçelik A.Ş. genel kurulunda değerlendirildikten sonra, her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmayacak olup, Arçelik A.Ş.'nin finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.