Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1903
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca;

  

a)   Finansal Tablolar'ın tarafımızca incelenmiş olduğunu,

  

b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar'ın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c)    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

  

kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,
      
      
  ÇİMSA
  ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.
      
  Vecih YILMAZ                       Remzi KARATAL                   
  Genel Müdür Yardımcısı         Muhasebe Operasyon ve Kontrol Müdürü
  (Finans ve Mali İşler) 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.