Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Es as Sözleşme Tadil Metni'nin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi
12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
14 - Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
16 - 2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 26.02.2021 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.