FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış sınırlı bağımsız denetim incelemesinden geçmiş finansal tablolarımız ile şirketimizin 01.01.2020 ile 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.

  

a)     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,

  

b)     Tam Finans Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini 

  

c)    Tam Finans Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını; 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür                   Yönetim/Denetim Kurulu Üyesi 

   A.    Hakan KARAMANLI                                     Türker TEKTEN


  

                

Mali İşler GMY 

             Mete ÖNOL