FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
503
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) 
 
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN 
SORUMLULUK BEYANI
 

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 

KARAR TARİHİ : 26.02.2021

  

KARAR SAYISI : 503

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporu ile Seri II N17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu tarafımızca incelenmiştir.

  

 

  

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,

  

 

  

 

  

 

                       
 

Yaşar GÖKTAŞ

 
 

   Bülent  KARAN

 
 

Memduh YILMAZLAR

 
 

Finansal  Yönetim ve Planlama

 

Genel  Müdür Yrd.

 
 

   Genel Müdür ve

 

  Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 
 

Denetimden  Sorumlu

 

Komite  Başkanı