FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021,03
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:03.03.2021

KARAR SAYISI 2021.03

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 

 

Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, konsolide Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.
 
 a) 31.12.2020 tarihli konsolide Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,


 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait konsolide Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


 c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,

      

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                             YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VEYSİ KAYNAK                                                                                     MUSTAFA ATALAR

29494766254                                                                                          50008425206

 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                    BAĞIMSIZ ÜYE

KERİM KUŞ                                                                                            FEHMİ AKIN          

27457815650                                                                                          11719663868