FİNANS

Özet Bilgi
Genel kurul toplantı tescil tarihinin bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.02.2021
Genel Kurul Tarihi
23.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anasozlesme-tadil-tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.

Toplantı Başkanlığına Sn. Recep Serdar SALANCI 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3.

Bağımsız Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 10.578.454,27 TL. olarak kapanan 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 10.139.780,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü;

Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,

2020 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün;

15.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden "A" grubu pay senetlerine brüt 1.186.820,38 TL, "B" grubu pay senetlerine brüt 7.426.287,28 TL olmak üzere toplam brüt; 8.613.107,66 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) , net 7.321.141,51 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Temettüün 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7.

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine "A" grubu pay sahiplerinin önerileri doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "Sn. Adem Haluk KORA (TC no: 31657808930), Sn. Mehmet Reha KORA (TC no: 31660808866), Sn. Ferit KORA (TC no: 26162064568), Sn. Özay KORA (TC no: 26165064404) ve Sn Kerim OYGUR (TC no: 12035486728)'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.

Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2021 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin tadili teklifi ve değişikliğin gerekçeleri hakkında bilgi sunuldu. Esas sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2023 sayılı ve Ticaret Bakanlığından alınan 02.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061948137 sayılı ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi

11.

2020 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

12.

Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13.

Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Recep Serdar SALANCI şirketin 47 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2021 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

23 Mart 2021

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.03.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
sodas_hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
sodas_genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.