FİNANS

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu?na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

l) Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

m) Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası?na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi; toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

3) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

o) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

r) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

s) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

t) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

y) Şirket yukarıda a - t bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olan diğer işlemleri yapabilir ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirebilir.

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Akademisyen
14.04.2006
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı.
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Yok
SENAR AKKUŞ
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bankacı
27.03.2020
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Yoktur
ZEYNEP HANSU UÇAR
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
15.04.2011
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
ŞENER OKTİK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
27.03.2020
İcrada Görevli Değil
Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı
Yok
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
İZLEM ERDEM
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
25.03.2015
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Baş ekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
SEZGİN LÜLE
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
30.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC Isbank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekili, JSC İşbank ve Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
MEHMET CEM KOZLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
21.03.2018
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Koç Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kâmil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı.
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770
Değerlendirildi
Hayır
Yok
DİNÇ KIZILDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
21.03.2018
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Yok
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
GÜL AYŞEM SARGIN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
30.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi.
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926421
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KIRMAN
Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Akademisyen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür
Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı
REHA AKÇAKAYA
Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili
Mühendis
Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili
Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.
CEMİL TOKEL
Cam Ev Eşyası Grup Başkanı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Cam Ev Eşyası Grup Başkanı
Camiş Ambalaj San. A.Ş., Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E., Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Posuda, Pasabahce Investment B.V., Pasabahce Glass GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ
Cam Ambalaj Grup Başkanı
Mühendis
Cam Ambalaj Grup Başkanı
SC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu Üyesi
TAHSİN BURHAN ERGENE
Kimyasallar Grup Başkanı
Mühendis
Kimyasallar Grup Başkanı
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş., Sisecam Bulgaria EOOD Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V., Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ
Mali İşler Başkanı
Mühendis
Mali İşler Başkanı
Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.
ÖZLEM VERGON
Strateji Başkanı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü
Glass Corp S.A., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Richard Fritz Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı
Endüstri Mühendisi
Yok
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER
Satınalma Başkanı
Mühendis
Satınalma Başkanı
Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
BAŞAK ÖGE
Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Denetçi
ÖZGÜN ÇINAR
Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Risk Yönetimi ve İç denetim başkanı
Yok
GÖKHAN KIPÇAK
Bilgi Teknolojileri Başkanı
Mühendis
Yok
Yok