FİNANS

Özet Bilgi
2020 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU TESCİL VE İLANI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
05.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
9 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ERSU 2020 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2020 ERSU OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde yapılmış olup ilan metninde belirtilen gündem maddeleri karara bağlanmıştır.Toplantı sonucuna ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK 03-31-2021.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C.Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 12 Nisan 2021 tarih ve 10307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.