FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
04.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 03 31 GK GAZETE İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 03 31 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 2020 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

2020 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,

Bankamızın 2020 yılında vergi sonrası 6.238.002.719,48 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 623.800.000,00 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak belirlenmesine, Süleyman Sözen, Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Muammer Cüneyt Sezgin, Sait Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido, Rafael Salinas Martinez De Lecea, Belkıs Sema Yurdum, Avni Aydın Düren ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Mevhibe Canan Özsoy'un 3 yıl süre ile bağımsız üye olarak seçimine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2021 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,

Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,

2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,

Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,

2020 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,

Genel Müdürlük görevi devam etmekte olan Recep Baştuğ'un Banka'nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,

Bankamız tarafından 2020 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 49.846.810,91 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 14.442.597,57 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 64.289.408,47 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
2021 03 31 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
2020 03 31 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4
2021 03 31 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,