FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
7.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
14.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
10.000
8.300,000
83,00000
1.700,000
17,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
Nâma
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
7.090.000
5.884.700,000
83,00000
1.205.300,000
17,00000
B Grubu
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
7.100.000
5.893.000,000
83,00000
1.207.000,000
17,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
2.043.824
Yedek Akçeler (TL)
3.849.176
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı uyarınca, çıkarılmış sermayenin %17 oranında 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklarla birlikte %100 oranında sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan toplam 7.100.000 TL'nin; ilgili hesaplardan Şirket Sermaye hesabına aktarıldığı ve "Sermaye" hesabına yapılan 7.100.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 14.200.000 TL olarak yer aldığı, Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi raporu ile anlaşılmıştır.

Bu kapsamda;

1) Artırılan 7.100.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmasına,

2) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek tescil ve ilanına,

3) İhraç edilecek 7.100.000 TL. nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

4) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine, Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf