FİNANS

Özet Bilgi
2020 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
05.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına su-nulması,
15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gere-ğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve-ya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başka-ları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmele-ri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEN.KUR.-OLAĞAN-İMTİYAZLI-2020 hesap yılı-Davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
DESA-2020OLAĞANGENELKURULVEKALETNAMEÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde saat 14.30'da şirketimiz merkez ofisinde yapılmış olup toplantıya ilişkin Hazirun cetveli ve toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DESATUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
DESAHAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
ONAYLITADİLMETNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 13 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.