FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020 - 04.03.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Batarya yönetim teknolojileri ve enerji depolama sistemi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.520.000.- TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.04.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
380.000.- TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
5,3111
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
2.018.225
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
25
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
25
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
25
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,005
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem girişim sermayesi yatırımı olup çıkış yapıldığında faaliyetlerimize olumlu katkısı olması beklenilmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
AİM Enerji Teknolojileri A.Ş. , İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirketimiz tarafından kullanılmıştır.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bulunmamaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/03/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sınırlı sabit yatırım buluması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanması
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Düzenlenmedi.
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

23.12.2020 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere;

Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri  A.Ş.nin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 1.140.000 .- TL olan ödenmiş sermayesi 380.000.- TL nakit artırılmak suretiyle 1.520.000.- TL'na yükseltilmesi sırasında  mevcut ortaklar AİM Enerji Teknolojileri A.Ş., İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirketimize kullandırılmsı kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanmıştır. 380.000.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 2.018.225 TL Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhanği bir ödeme yapılmamıştır.

Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" Sahip olduğumuz B Grubu paylara, şirketin üç kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.