FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.04.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.03.2020
Karar Tarihi
21.04.2021
Genel Kurul Tarihi
21.05.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - . 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2020 - 31.03.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MARTI GYO A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
MARTI GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.04.2021 tarih 1069 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Şirketimiz 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21.05.2021 Cuma günü saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.