FİNANS

Özet Bilgi
2020 Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
17.05.2021
Genel Kurul Tarihi
18.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SİLİVRİ
Adres
Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2020 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 17/05/2021 tarih ve 2021/04 numaralı, Şirketin 2020 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
12 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
13 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK_TOPLANTI ILANI_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı-2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla