FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 16 Mart 2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Mehmet Ertürkmen (Denetim Komitesi), Levend Torusdağ (Denetim Komitesi), Orhan Karakaş (Murahhas Üye, Kredi Komitesi), Yusuf Tuna (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Denetim Komitesi)
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
9
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2020 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Hasan Basri Göktan
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nariman Zharkinbayev (Genel Müdür Vekili)
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25ini aşan bir tutarda belirlenmediği için KAP'ta açıklama yapılmamıştır.
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur.