FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
15.06.2021
Genel Kurul Tarihi
12.07.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi
2 - 2020 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2020 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi
12 - 2020 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7.'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Dilek, Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Aksu_Enerji_Genel_Kurul_Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Aksu_Enerji_Kar_Payı_Dağıtım_Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Aksu_Enerji_Genel_Kurul_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni_20210615_134606.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Tüm Dünyayı etkileyen COVİD-19 Salgını ile mücadele kapsamında içerisinde Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar ve kısıtlamalar gereği yapılamayan olağan genel kurul toplantımızın , normalleşme sürecine girilmesinden ötürü 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Saat 11:00'de "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA" adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA