FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ITTFH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/04/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Projeleri İmalat ve Satışı
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Resmi Kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınmasına müteakip yapılacaktır.
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.600.000 nominal değerli C grubu ve 41.400.000 nominal değerli D Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 nominal değerli paylar satın alınacaktır.
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
2,0265
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
93.220.661 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%23
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%24
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%24
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,77
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%43,73
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Seha İnş.Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
3 ayrı Değerleme Kuruluşu tarafından hazırlanan değerleme raporlarıyle belirlenen değerlerin ortalaması üzerinden iskonto
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 17.06.2021, Rapor N2021/09, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 16.06.2021, Rapor N2021/01,Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi: 10.06.2021, Rapor N2021/01
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporlarında tespit edilen değerler sırasıyla; 493.812.507 TL, 520.230.460 TL ve 505.859.116 TL olup; Değerlerin ortalaması 506.634.025 TL dir.
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
%20 oranında hisse devir bedeli iskontosu uygulanmıştır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1-  Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak; İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına,

2-  Pay devrine konu Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesinin 8.maddesi hükmü gereğince;  SPK lisansına sahip bağımsız değerleme firmalarına yaptırılan değerleme çalışmaları sonucu, Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.firmasının tespit ettiği 493.812.507 TL (Dört Yüz Doksan Üç Milyon Sekiz Yüz On İki Bin Beş Yüz Yedi Türk Lirası), C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.firmasının tespit ettiği 520.230.460 TL (Beş Yüz Yirmi Milyon İki Yüz Otuz Bin Dört Yüz Altmış Türk Lirası) ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. firmasının tespit ettiği 505.859.116 TL (Beş Yüz Beş Milyon Sekiz Yüz On İki Bin Beş Yüz Yedi Türk Lirası) değerlerinin referans alınmasına,

3- Değerleme firmaları tarafından üç farklı değer tespit edildiği için,  bu değerlerin aritmetik ortalaması olan 506.634.025 TL (Beş Yüz Altı Milyon Altı Yüz Otuz Dört Bin Yirmi BeşTürk Lirası) değerinin toplam şirket değeri olarak dikkate alınmasına ve bu toplam Şirket değeri üzerinden, pay devrine konu 4.600.000 adet C grubu ve 41.400.000 adet D grubu olmak üzere toplam 46.000.000 adet payın devir bedeli olarak tespit edilen 116.525.826 TL değer üzerinden uygulanacak, %20 oranında hisse devir bedeli iskontosu sonrası bulunan 93.220.661 TL toplam hisse devir bedeli karşılığında  İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmasına,

4- Devir bedeli olan 93.220.661 TL 'nin Şirketimizin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.'den olan ilişkili taraf finansal alacak tutarımızdan mahsup edilmesine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.