FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.04.2021
Genel Kurul Tarihi
26.05.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
5 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi, veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması
13 - 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK-2-Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
EK-3-Genel Kurul çağrı YK kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
EK-1-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 26 Mayıs 2021 Tarihli 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Saat 11:00'da şirket merkezimiz; "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih, 00064163870 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Demet Bozer'in katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 29 Nisan 2021 tarihli ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret

Sicil Gazetesi'nin 634 ve 635. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, Alcatel-lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, 2.515.550.180 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 0 adet hissenin elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Okan Öz'ün toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Özgür Deniz Erzincan Toplantı Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Rabia Tan'ı, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Süleyman Mert Aydın'ı aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve gündemin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2020 yılına ait finansal tablolar okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı finansal tablolar oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oybirliği ile ibra edildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 14.05.2021 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 85.751.162 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 20.468.005 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tabloya göre kar dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo 14.05.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 24.02.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Özgür Deniz Erzincan'ın atanması işlemi oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ereceğinden Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere

· Sn. Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,

· Sn. Jean-Luc KHAYAT,

· Sn. Deniz Unat, ve

· Sn. Özgür Deniz Erzincan'ın

görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

· Sn. Agah Uğur ve

· Sn. Değerhan Usluel'i

teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Agah Uğur ve Sn. Değerhan Usluel'e aylık 27.300 TL tutarın brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtti. Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.

2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 5.531.595 TL 'dir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oybirliği ile kabul edildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0291001097600016 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2021– 31 Aralık 2021 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 100.000 Avro olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2020 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

18. Gündemin 18. maddesine geçildi. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 11:32 itibariyle kapatıldı.

Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz Erzincan

_______________________

Divan Kâtibi

Rabia Tan

_______________________

Oy Toplama Memuru

Süleyman Mert Aydın

______________________

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

________________________

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Şirketimizin 2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.