FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı (Düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirket Esas sözleşmemizin EPDK mevzuatı hükümleriye uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. maddesi ile "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddelerinin tadiline ilişkin tasarısının genel kurul gündemine ilavesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.06.2021
Genel Kurul Tarihi
06.08.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması.
7 - Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
14 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Pamel 2020 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
PAMEL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Pamel Tadil Tasarısı 06.07.2021.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Pamel 2020 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Pamel 2020 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Ağustos 2021 Cuma günü, saat 11:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.pamel.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.pamel.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.


Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,


PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU