FİNANS

Özet Bilgi
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
11.06.2021
Genel Kurul Tarihi
09.07.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
ÇENGELDERE MH. ULUS CD. NO:25/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı 'nın seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Şirket iç yönergesinin güncellenmiş halinin Genel Kurul onayına sunulması
8 - Şirket ‘imizin Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş başvurusunun akıbeti ve başvurunun 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile yenilenmesi hakkında Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olmasına binaen, Yönetim Kurulu 'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı paralelinde, Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kararının ve ilgili Ana Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6ncı maddesi tadil tasarısının Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Şirket ‘in bilançosunda 2014 ve 2019 arası bulunan toplam 12.017.305,01-TL ‘lik Geçmiş Yıl Zararları ‘nın Geçmiş Yıl Karları ‘na mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.
11 - Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı paralelinde kar dağıtımının ve kar dağıtım tarihinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 05.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
16 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Dilek ve öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 'nun 09.07.2021 günü saat 14:00 ‘da şirket merkezi olan Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İSTANBUL adresinde toplanarak ekli kararları almıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CASA EMTİA 09.07.2021 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
CASA EMTİA HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
CASA EMTİA İÇ YÖNERGE.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 'nun 09.07.2021 günü saat 14:00 ‘da şirket merkezi olan Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İSTANBUL adresinde toplanarak ekli kararları almıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.