FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019 ve 16.07.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart İlk Çeyrek Net Satışlarının %59,10'u
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart İtibariyle Ticari Alacakların %54,23'ü.
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/07/2021
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımız tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve önceliği santralin faaliyet göstereceği dönemde uygulanacak yüksek hacimli ana madencilik planına hazırlık yapılması olan ön madencilik planlaması kapsamında Haziran 2019 - Haziran 2025 döneminde üretilmesi planlanan toplam yaklaşık 1,9 milyon ton kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 2019 yılının son çeyreğinde başlanan kömür satışları devam ettirilmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasındaki mevcut kömür alım-satım sözleşmesinin süresinin 16 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşmeyle;
- Eti Soda firmasına kömür satışının 17 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi,
- Baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 17 Temmuz 2022 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması,
- 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi

hususları hüküm altına alınmıştır.