FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
17.09.2019
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.10.2019
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılması
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Zekeriye DOĞAN
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas No
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
15.09.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
2018 yılı Olağan Genel Kurul kararlarından olan, 12. maddesinin iptaline karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

18.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan;

TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. Md. iptali talepli olarak, 27.09.2018 tarihinde İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından açılan davanın bugün yapılan duruşmasında;  12. maddenin iptaline karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf yoluna başvurulacaktır. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama