FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu
TRYNRPO00151
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
29.09.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nda yapılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.nurolportfoy.com.tr; www.kap.org.tr
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil, bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından yapılandırılmış borçlanma araçları ile repo, ters repo, vaad sözleşmeleri, vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler, fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışında taraf olunan türev araç ve opsiyon sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum ve benzeri) olması ve söz konusu sözleşmelerin fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon, aktif yönetimle, ağırlıklı olarak kamu/özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yaparak TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına göre, Fon portföyüne ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri, Takasbank para piyasası işlemleri, yurtiçi organize para piyasası işlemleri, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı işlemleri, ortaklık payları, aracı kuruluş varantları, gayrimenkul sertifikaları, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, ikraz iştirak senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları dahil edilebilecektir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Piyasa şartlarına bağlı olarak, vadeli mevduata/katılma hesabına yatırım yapılması mümkündür. Ancak, fon portföyü süreklilik arz edecek şekilde ve bir yatırım stratejisi olarak vadeli mevduatta/katılma hesabında değerlendirilemez. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00480
1,75
0,00480
1,75
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Güleç BULUT
11.02.2021
17
Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN
26.01.2021
Genel Müdür
9
Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Yasin ÜNAL
19.03.2021
Portföy Yöneticisi
12
Düzey3:214160 (2018), Türev Araçlar:309935 (2018)
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul
(212) 286 82 55
(212) 286 82 38
info@nurolportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Emre COŞKUN
Genel Müdür
(212) 286 82 51
emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN
Mali İşler ve Operasyon Müdürü
(212) 286 82 52
huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr