FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/10/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız üye bulunmamaktadır
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarımsal üretim ve toptan gıda ürünleri alım satımı
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.600.000,00 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.10.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
15.11.2021 tarihinde 1.taksit 1.000.000 TL , 15.12.2021 tarihinde 2. taksit 500.000,00 TL, 15.01.2022 tarihinde 3. taksit 500.000,00 TL, 15.02.2022 tarihinde 4. taksit 500.000,00 TL olarak ödenecektir.
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.500.000,00 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
25,00 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
2.500.000,00 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
37,87
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
56,46
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
56,46
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
13,64
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10,85
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Hakim ortak konumuna gelinmiştir
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Songül Bulkur
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/10/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değer üzerinden
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, iştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.(iştirak) sermayesinde  sahip olduğu pay oranının % 50'nin  (Elli) üzerine çıkarılması amacıyla    pay satın alınması hususunda yapılan görüşmeler sonuçlanmış ve Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 6.660.000,00 TL .sermayesinde mevcut durumda  sahip olduğumuz   1.226.800,00 TL nominal  sermayeye ilave olarak 2.500.000,00 nominal sermayeyi temsil eden beheri 25 TL değerinde 100.000 adet payın devralınması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Böylece   iştirak edilen Şirketteki pay oranımız %18,58'den %56,46 oranına yükselmiştir.

  

Sayın paysahiplerimize saygıyla duyurulur..