FİNANS

Özet Bilgi
01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.07.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.06.2021
Karar Tarihi
18.10.2021
Genel Kurul Tarihi
15.11.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
6 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politaksının" Genel Kurul Onayına sunulması,
18 - Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
19 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1- 01.07.2020-30.06.2021 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15:00'de "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere T.T.K.'nun 414. maddesi mucibi ilanlı olarak yapılmasına,

2- Toplantı günü ile gündemin hissedarlara bildirilerek toplantıda hazır bulunmalarının sağlanmasına;

3- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve BIST mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama