FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1104
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI

  

TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.

  

 

  

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarımız ekte sunulmuştur.

  

 

  

Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2021 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan;

  

 

  

a) Finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

  

 

  

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

 

  

 

  

          TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

H. Sedat Eratalar                  Şevki Acuner

  

 

  

Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Üyesi

  

 

Kredi Hesaplama