FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/09/2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.

  

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarda hem Türkiye hem de yurt dışındaki, çalışanları ile ilgili TMS 19'a göre tanımlanmış fayda planı kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin olarak aktüeryal değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanan kıdem tazminatı için karşılık ayırmaktadır. Diğer taraftan yine Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan ve vergi idaresine verildiğinden SPK mevzuatı çerçevesinde her 3 ayda bir kamuya da açıklanan VUK finansal tablolarında da yürürlükteki İş Kanuna göre hesaplanan kıdem tazminatı  için ihtiyari olarak  karşılık ayrılmaktadır. Şirketimiz bundan böyle VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarında ihtiyari olarak kıdem tazminatı karşılığı ayırma uygulamasını sona erdirmiş olup, VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarımızda ayrılmış bulunan  toplam 109,9 milyon TL tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı iptal edilmiştir.

Kredi Hesaplama