FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/27
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  

  

  

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

  

  

 

  

  

  

Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından 08/11/2021 tarihinde onaylanmış;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

  

  

  

  

  
   
 • Tarafımızca incelendiğini,

 •  
  

 

  

   

  

 

  
   
 • Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolar ve faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın  yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek  herhangi bir eksiklik içermediğini,

 •  
  

 

  

   

  

 

  
   
 • Sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış  finansal tabloların, konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin  aktifleri, pasifleri, finansal  durum ve kar ve zararı ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun, işin  gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle  birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli  riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

 •  
  

 

  

  

  

beyan ederiz.

  

 

  

      Reyha Gülerman                              Erol Akkurt                                        Cem Tutar

  

Yönetim Kurulu Başkanı               Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                  Yönetim Kurulu Üyesi

  

 

  

        Oğuzhan Işın                                       Berkant Oral                                          Hasan Dağ

  

Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

  

  

       İbrahim Haselçin

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kredi Hesaplama