FİNANS

Özet Bilgi
2020 Faaliyet yılı'na ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bildiriminin düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Daha önceki bildirimde Gündemde yer alan Hak kullanım süreçlerinden Kar payı açıklaması ilave edilerek yeniden bildirim yapılmaktadır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
17.11.2021
Genel Kurul Tarihi
17.12.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.12.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Genel Kurul'da onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle, Yönetim Kurul'unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı kararı ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
12 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
DENGE 2020 OGK DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3
DENGE 2020 OGK VEKALENAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla,

2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17Aralık 2021 Cuma günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama