FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
27.10.2021
Genel Kurul Tarihi
03.12.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.12.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama